İsveç’in Çöp Sorunu ve Çözüm Yolları


İsveç’in Çöp Sorunu ve Çözüm Yolları

Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği günümüzde , insanoğlunun daha duyarlı ve bilinçli hareket ederek , ekonomik ve doğa dostu yöntemlerin uygulanması şart olmuştur.

Yıllardır Goethe ‘nin şu sözünü hep söyler dururuz.

“Herkes kendi evinin önünü süpürürse, bütün dünya tertemiz olur”

Bir ülkenin çöp ile problemi olabilir. Fakat İsviçre bizlerden farklı bir problemi yaşıyor.

Geri dönüşüm, güneş enerjisi ve daha birçok sürdürülebilir uygulamada tüm ülkelere örnek olan İsveç, büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Elektrik ve ısınma ihtiyaçlarının büyük kısmını çöplerden elde eden ülkede çöp kalmadığından çevre ülkelerden çöp arayışı başladı.

123213

250.000’in üzerinde evin elektrik ve ısınma ihtiyacını çöplerin yakıt olarak kullanılmasından sağlayan İsveç hükümeti, ülkede üretilen çöpten daha büyük kapasiteli çöp dönüştürme tesisine sahip. Bu durum da İsveç’i komşusu Norveç’ten çöp ithal etmek durumunda bıraktı. İsveç bundan böyle Norveç’ten yılda başlangıç olarak 80.000 ton çöp satın alacak.

9,5 milyon nüfuslu ülkede çıkan atıkların yalnızca %4’ü geri dönüşmez durumda. Vatandaşların geri dönüşüm konusunda duyarlı olması İsveç’in yakıt olarak kullanabileceği çöpün tükenmesindeki ve komşu ülkelerden ithal edilmeye başlamasındaki en büyük etkenlerden biridir.

28713213

İsveç , Norveç’ten çöplerini alarak ve  geri dönüştürerek vatandaşlarına elektrik ve ısınma sunuyor.Bir taraftan dünyayı temizlerken , bir yandan da ekonomisine yardımcı oluyor.

İsveç’in bir sonraki planı ise  Balkan ülkeleri, İtalya, Romanya gibi geri dönüşüm altyapısı olmayan ülkelerden çöp satın alarak onların kirletilmiş alanlarını azaltmaya çalışmak , kendi sistemlerini bahsedilen ülkelere kurmak olacaktır.

Peki İsveç diğer ülkelere örnek olacak çalışmaları nasıl yaptı?

İsveç’in en geç 2020’ye kadar erişmesi gereken 16 çevre kalite hedefi vardır. Bütün amaç, gelecek kuşaklara miras olarak büyük çevre sorunları çözülmüş bir toplum bırak­maktır. İsveç birçok alanda oldukça ilerleme sağlamıştır ama daha yapılacak çok şey vardır.

İsveç, sürdürülebilirlik düşüncesini ilk ele alan ülkelerden biridir. İsveç, 1960’larda doğal kaynakların hızla tükenmesi gerçeğiyle karşı karşıya kaldığını kabul etti ve 1972’de Stockholm’de düzenlenen ilk BM Çevre Konferansı’nın organizasyo­nunda liderlik yaptı. İsveç, o zaman­dan bu yana hem ulusal hem de ulus­lararası planda çevresel konulardaki çalışmalarını aktif olarak sürdürmek­tedir.

İsveç, karbon emisyonlarını azal­tan az sayıdaki endüstri ülkelerinden biridir. Karbon emisyonları, 1990 ve 2006 yılları arasında hemen hemen %9 oranında azalmıştır. Aynı dönem içinde ekonomi %44 büyümüştür. Bunun önemli bir nedeni, petrolün ısıtma amacıyla artık aynı boyutta kullanılmamasıdır ve yerini büyük öl­çüde biyoyakıt kullanımına dayanan bölgesel ısıtmaya bırakmasıdır. 1980’le kıyaslandığında kayda değer bir düşüş söz konusudur. İsveç, o yılda atmosfere 80.000 ton karbon dioksit salmıştır. Bu rakam, 2006’da 51.500 tondan daha az olmuştur. Çevresel Hedefler Kurulu, İsveç’in karbon emisyonlarını azaltmasına rağmen 2050’ye kadar iklim etkisini azaltma hedefine ulaşılmasının zor olacağını söylemektedir. Bunun nedenlerinden biri, sera gazı salınımlarının küresel planda artmaya devam etmesi ve bu­nun da küresel ısı ortalamasının yük­selmesine neden olmasıdır.

İsveç, 2007’de geri dönüşüm ala­nında rekor kırdı. Tüm cam şişe ve alüminyum kutularının %85’i geri kazanıldı.

biogas-sweden-jeppe-gustafsson-afp-460

İsveç Çevre Sektörü büyüyen bir pazar haline geliyor.
Çevre teknolojisi İsveç’te yeni bir ekono­mi sektörüdür. 2006’da çevre teknolojisi sektörünün toplam yıllık cirosu 97 milyar SEK ve ihracatı 25 milyar SEK olarak açıklandı. İsveç hükümeti çevre tekno­lojisini büyüyen önemli bir pazar olarak görmektedir. Bu alanda ihracatın ilerle­mesi için İsveç Ticaret Kurulu’na üç sene için 30 milyon SEK tahsis edilmiştir.

İsveç birçok alanda kalifiye olan bir ülkedir ancak asıl gücü, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda sistem çözümlemeleri üretmesindedir. 2006’da 54 200 kişi, birinci derecede çevre sek­töründe (çevre alanında %50 oranının üstünde aktif olan firmalarda) ve 28 314 kişi, ikinci derecedeki çevre sektöründe (çevre alanında %50 oranından daha az aktif olan firmalarda) çalışmıştır. İstih­dam oranının en yüksek olduğu alanlar atık yönetimi, denetim, kontrol ve yenile­nebilir enerji sektörleridir.

Recycling

İsveç 2020 Yılına kadar:

• Sera gazı emisyonları %20’ye indirilecektir. Bir uluslararası anlaşma sağlanması halinde AB, hedefi %30’a yükseltmeyi üstlenecektir.

• AB’nin enerji tüketiminin %20’si yenilenebilir kaynaklardan karşılanacaktır ve biyoyakıtlar toplam yakıt tüketiminin en az %10’unu oluşturacaktır.

• Enerji verimliliği çalışmaları %20 oranında ilerlemiş ola­caktır.

imagesCAK1Q5NB

“İSVEÇ’İ TEMİZ TUTUNUZ” Kuruluşu

Bu kuruluş, sürdürülebilir bir kalkınma için geri dönüşümü des­tekleyen, çevreyi temiz tutmaya teşvik eden ve çevresel konularda farkındalığı artırma yönünde ça­lışan bir kuruluştur. Bu kuruluşun hedefi İsveç’i dünyanın en temiz ülkesi yapmaktır. İsveç’i Temiz Tutunuz kuruluşu, deniz kirliliğiyle ilgili uluslararası projelere de katıl­maktadır.

Geri dönüşümü marifet olarak görmeyen, diğer ülkelere örnek olacak tutumuyla hedeflerini gerçekleştiren İsveç’i kutluyor, Türkiye’nin de bu aşamalar için ilk adımı atmasını umuyoruz.

Yazımıza Dostoyevski ‘nin güzel sözüyle son veriyoruz.

“Doğaya karşı işlenen bir suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur. “

Nihal Sandıkçı’nın da sunumuyla ;

Hazırlayan : Sedat ESER

Mail : oyunmerdiveni@gmail.com

Kaynaklar :

http://www.hsr.se)

http://www.sweden.se/upload/Sweden_se/otherlanguages/factsheets/SI/FS1-Environment-Turkish-low-resolution.pdf

http://www.yesilist.com/new/cms.php?u=gelismis-ulke-sikintilarinda-bu-hafta-isvec-in-copu-bitti&id=1033

Yesilist’in kendi kaynakları :

Kaynaklar:
http://www.mnn.com/lifestyle/recycling/blogs/sweden-runs-out-of-garbage-forced-to-import-from-norway
http://facepunch.com/showthread.php?t=1220981
http://www.pachamama.org/blog/models-of-sustainability-sweden-runs-out-of-garbage
http://www.greencameroon.org/sweden-ran-out-of-garbage/
galacticconnection.com/sweden-runs-out-of-garbage-forced-to-import-new-garbage